Circulair beleid & uitvoering

De Nederlandse overheid heeft als doelstelling om in 2050 een volledige circulaire economie te hebben. Gemeenten spelen een grote rol in deze transitie door aan de slag te gaan met onderwerpen als circulair inkopen, circulair bouwen, het reduceren van afvalstromen, maar ook het vergroten van de bewustwording onder de inwoners. Op die manier hebben gemeenten in de Regio Zwolle veel geëxperimenteerd en pilots gedraaid voor de transitie naar een circulaire economie.

We zijn nu bij een keerpunt aangekomen. Het is tijd om van experimenten en pilots over te gaan naar beleid en uitvoering. Het is tijd voor wat écht moet om de doelstelling van 2050 te realiseren. De werkplaats Beleid en uitvoering is opgericht om gemeenten hierbij te helpen.

We zetten in op:

  • Showcases & praktijkvoorbeelden
  • Lerend netwerk
  • Commitment creëren
  • Praktische handvaten en tools

Huidige stand van zaken

Om de huidige stand van zaken over circulair beleid in beeld te brengen, is een analyse uitgevoerd onder de coalitieakkoorden van de gemeenten uit de Regio Zwolle. In de analyse is onderzoek gedaan naar de invulling van circulaire economie in het coalitieakkoord en vanuit welke beredenering het is opgenomen.

Uit de analyse blijkt dat circulaire economie bij veel gemeenten nog geen concrete invulling heeft gekregen in het coalitieakkoord. Het zijn voornamelijk de grotere gemeenten in de Regio Zwolle die een concrete invulling aan circulaire economie hebben gegeven. De overige gemeenten zijn momenteel aan het onderzoeken hoe zij circulaire economie een plek kunnen geven in het coalitieakkoord.

De beredenering voor het opnemen van circulaire economie in het coalitieakkoord verschilt per gemeente. Circulaire economie wordt het meest beredeneerd vanuit het onderwerp afval. Daarnaast wordt circulaire economie ook vanuit circulair bouwen, circulair inkopen, circulair ondernemerschap en inwoners beredeneerd.

Naast de coalitieakkoorden hebben ook maar een beperkt aantal gemeenten het over circulaire beleids- of uitvoeringsplannen. Het onderwerp circulaire economie wordt daarentegen regelmatig ondergebracht in algemene beleids- of uitvoeringsplannen. Tenslotte valt het op dat sommige gemeenten de energietransitie en de circulaire economie samenvoegen als één onderwerp en zien dit niet als twee aparte onderwerpen.

De werkplaats

Deze werkplaats dient als hulpmiddel voor gemeenten in het vormgeven van circulair beleid door kennis uit te wisselen, events te organiseren en te dienen als platform waar gemeenten in de Regio Zwolle vragen kunnen stellen.

Kennisbank

Wil je ook aan de slag? Vanuit Rijkswaterstaat en vanuit de VNG zijn al veel goede voorbeelden verzameld en worden handreikingen gepubliceerd.