Onderzoek circulair inkopen en aanbesteden | Er samen beter in worden

Windesheim heeft een onderzoek uitgevoerd op het gebied van circulair inkopen en aanbesteden. We hebben geprobeerd om kritische succesfactoren in circulair inkopen en aanbesteden in kaart te brengen, zodat die door partijen in de praktijk benut kunnen worden.  We hebben bestaande literatuur bestudeerd en we hebben mensen bevraagd die in de praktijk met circulair inkopen en aanbesteden te maken hebben. In deze zoektocht hebben we ons gericht op ‘kritische succesfactoren’: wat moet je vooral wél doen? Aanvullend hebben we gekeken naar de inzet van publiek-private Learning Communities (LC’s) om de samenwerking tussen partijen die bij inkoop en aanbesteden betrokken zijn, te verbeteren.

Het gaat in LC’s niet alleen om het realiseren van een betere afstemming tussen de betrokken partijen, maar om daadwerkelijk samen aan de slag te gaan om tot betere producten en/of processen te komen.
Na het bestuderen van de literatuur hebben we in drie focusgroepbijeenkomsten (met ondernemers en aanbestedende diensten én met beide partijen gezamenlijk) uitgevraagd wat in de praktijk als kritische succesfactoren wordt gezien. Uit de focusgroepen kwamen soortgelijke punten naar voren als uit de literatuur.

Belangrijkste aanbevelingen:

  1. investeer in kennisontwikkeling over circulariteit in het algemeen en circulair aanbesteden in het bijzonder;
  2. trek gezamenlijk op in het vinden van goede circulaire (inkoop)oplossingen, heb geen schroom contact te leggen tussen overheid en markt;
  3. toon je als aanbestedende dienst een ‘goed opdrachtgever’ die inschrijvingen integraal beoordeelt, dus niet alleen op prijs;
  4. veranker circulariteit helder in het inkoopbeleid;
  5. kies voor een functionele uitvraag waarin groeidoelstellingen zijn opgenomen;
  6. zorg voor goede monitoring van circulaire KPI’s.

Een LC is een goede manier om gezamenlijk op te trekken en van elkaar te leren op het gebied van circulair aanbesteden Ons onderzoek biedt handvatten voor het inrichten van een dergelijke LC.

Download het volledige onderzoeksrapport.