Samen de schouders onder circulaire ketensamenwerking

Steeds meer bedrijven maken de stap naar circulair ondernemen. Zij kijken over de eigen muren heen: bedrijven zoeken de samenwerking met de keten. Maar dat is nog niet eenvoudig. Wat kunnen wij doen om bedrijven daarbij te ondersteunen? De Rode Draden 2023 schetst een beeld wat bedrijven motiveert, belemmert en helpt in het samenwerken aan circulaire ketens. 

Aandacht voor circulaire ketensamenwerking groeit!

Steeds meer bedrijven werken samen aan circulaire ketens. Naast de intrinsieke motivatie van initiatiefnemers, spelen ook externe factoren hierin een rol. Stijgende prijzen en dalende leveringszekerheid, de invoering van bindende maatregelen, maatschappelijke trends: het draagt er allemaal toe bij dat bedrijven steeds meer aandacht hebben voor circulair ondernemen. Ook zien bedrijven kansen in het ontwikkelen van nieuwe businesscases en zoeken ze de samenwerking op met de keten. Maar het werken aan circulaire ketens blijft een complexe en uitdagende taak voor bedrijven. 

Ketensamenwerking valt of staat bij goede begeleiding

De notitie laat zien dat een goede procesbegeleider onmisbaar is. Duidelijke afspraken, open communicatie en begrip voor elkaars belangen worden ervaren als voorwaarde voor succes. Het tegengestelde heeft een averechts effect: het leidt tot frustratie bij deelnemers. Aandacht hiervoor is dus cruciaal.

Initiatiefnemers ervaren moeite in het mobiliseren van de keten

Het mobiliseren van de keten is niet eenvoudig, zeker voor kleine bedrijven. Het ontbreken van toegang tot relevante data en informatie maakt het bovendien lastig om tot passende oplossingen te komen. Bedrijven ervaren dan ook baat bij de inzet van derde partijen om sectoren in beweging te brengen en ketentransparantie te vergroten. 

Het verdelen van de lusten en lasten is een zoektocht

De notitie laat ook zien dat bedrijven obstakels ondervinden in de financiële aspecten van de samenwerking. Zo vormt kan het vinden van een verdeling van kosten en baten die voor alle partijen werkt een grote zoektocht vormen. Daarbij blijkt het financieren van ketensamenwerking niet eenvoudig. Ook hier is ondersteuning gewenst.

Naar goede ondersteuning voor circulaire ketens

Het Versnellingshuis en haar partners nodigt de lezers — beleidsmakers, adviseurs, programmamakers, financiers, etc. — uit om de bevindingen een plek te geven in hun eigen beleid en activiteiten. Zo realiseren we samen een betere omgeving voor een circulaire ketensamenwerking. 

bron: versnellingshuis