Terugblik KIEM bijeenkomsten Windesheim

Op 30 mei 2022 troffen een kleine 20 vertegenwoordigers van aanbestedende diensten en leveranciers elkaar op de campus van hogeschool Windesheim om te praten over circulaire aanbestedingen. Deze focusgroepbijeenkomst vond plaats in het kader van een onderzoeksproject over circulair inkopen en aanbesteden, dat Windesheim op dit moment uitvoert met een KIEM-subsidie van regieorgaan SIA.

Windesheim heeft eerst in de (internationale) literatuur uitgezocht wat de kritische succesfactoren van circulaire aanbestedingen zijn, om vervolgens deze te toetsen aan ervaringen uit de praktijk. In drie focusgroepbijeenkomsten met achtereenvolgens (1) aanbestedende diensten, (2) ondernemers en (3) vertegenwoordigers van beide partijen is veel informatie verzameld, die in het komend halfjaar geanalyseerd en gerapporteerd gaat worden. Wat in elk geval veelvuldig naar voren kwam is dat er behoefte is aan meer contact tussen aanbestedende diensten en ondernemers. Enerzijds om te zorgen dat aanbestedende diensten goed op de hoogte raken van wat er aan circulaire oplossingen beschikbaar is in de markt en anderzijds om circulariteit op een passende wijze te kunnen uitvragen in een aanbesteding.

Door concrete casussen (uit verleden en toekomst) met elkaar te bespreken kunnen partijen van elkaar leren. In de bijeenkomst op 30 mei 2022 hebben de aanwezigen dan ook, onder begeleiding van onderzoekers van de lectoraten Netwerken in een Circulaire Economie en Leven Lang Ontwikkelen, uitgewisseld op welke wijze een leergemeenschap rond het thema circulair inkopen en aanbesteden vormgegeven zou kunnen worden.

De uitkomsten van het onderzoek zijn later dit jaar beschikbaar via de werkplaats Circulair Aanbesteden en Inkoop.

Over de werkplaats Aanbesteden en Inkoop

Voor de ontwikkellijn ‘Aanbesteden & inkoop’ hebben is de volgende doelstelling geformuleerd: In 2023 past de grote meerderheid (streven naar >75%) van de decentrale overheden binnen de kennisregio Zwolle ‘circulariteit’ in haar projecten toe.

De ontwikkellijn is voornamelijk gericht op decentrale overheden binnen de regio, omdat zij als inkopende (vragende) partijen vooral bepalend zijn in het proces van inkopen en aanbesteden. In deze werkplaats is ook ruimte voor inbreng en kennisdeling van/voor bedrijven/MKB.

Bekijk de pagina van de werkplaats Circulair Aanbesteden en Inkoop voor meer informatie.